Alvarez, J. (2014). Nota editorial. Con-Texto, (42), 5-6. https://doi.org/10.18601/01236458.n42.02