Alvarez, J. (2015). Nota editorial. Con-Texto, (44), 3-4. https://doi.org/10.18601/01236458.n44.01