Alvarez, J. (2016). Nota editorial. Con-Texto, (45), 7-8. https://doi.org/10.18601/01236458.n45.02