Alvarez, J. M. (2016). Nota editorial. Con-Texto, (45), 7–8. https://doi.org/10.18601/01236458.n45.02