Alvarez, J. M. (2018). Nota editorial. Con-Texto, (47), 3–4. https://doi.org/10.18601/01236458.n47.01