ALVAREZ, J. Nota editorial. Con-texto, n. 36, p. 5-6, 22 abr. 2012.