[1]
Korstanje, M. 2015. Rethinking mobilities: is tourism dying?. Turismo y Sociedad. 16, (jun. 2015), 109–115. DOI:https://doi.org/10.18601/01207555.n16.07.